* New Shredded crispy chicken glazed sugarplum.

$8